Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:
Opdrachtnemer: Systin, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 71527702.
Opdrachtgever: de natuurlijke (particulier) of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden
verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het
verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.


Artikel 2. Algemeen

2.1 De Overeenkomst wordt gevormd met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer geaccordeerde
opdrachtbevestiging via mail of ondertekening van onderhavige overeenkomst.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst
tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de
rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van
de overige bepalingen onverlet.


Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de
offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
3.2 Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.
Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding
van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
3.3 Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien (een onderdeel
van) de offerte en aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een samengestelde offerte en aanbieding verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een
gedeelte van de offerte en aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3.5 Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.


Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW (rechtspersonen) of inclusief BTW (particulieren) en
andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken
kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van
ingeschakelde derden, tenzij expliciet anders vermeld. Voormelde kosten komen voor rekening van
Opdrachtgever.
4.2 Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer
gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de
Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van
kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Opdrachtgever is, indien
opdrachtgever overeenkomst ontbindt, een boete verschuldigd. De hoogte van deze boete bedraagt
10% van de aanneemsom.
4.3 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer
bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen
14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij Opdrachtnemer alsnog
bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, de
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting
ingevolge de wet danwel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de
Overeenkomst zal plaatsvinden.
4.4 Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van
enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is Opdrachtnemer gerechtigd
hem/haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.


Artikel 5. Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening/accordering via e-mail door
Opdrachtnemer, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever. Opdrachtgever aanvaardt dat onze elektronische bestanden
eveneens gelden als bewijs van zijn contractuele verplichtingen.
5.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de Overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.


Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden de zorg van een goed
Opdrachtnemer in acht.
6.2 Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft
derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
6.3 Opdrachtnemer heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal hiertoe uitsluitend
overgaan, na overleg met Opdrachtgever.
6.4 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.5 Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer.


Artikel 7. Wijziging in de opdracht

7.1 Wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden
voorzien en meerwerk veroorzaken, zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden
doorbelast conform het in de Overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk,
indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever,
Opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Opdrachtnemer is
gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij
Opdrachtgever.
7.2 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de
uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Opdrachtnemer
ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in, dan wel aanvulling op de Overeenkomst geldt slechts indien
deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
7.3 Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg
hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door Opdrachtnemer wordt overschreden.


Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan
Opdrachtnemer die hij/zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar/hem verstrekte
opdracht.
8.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens, niet, niet
tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld,
of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn/haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is
Opdrachtnemer bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
8.3 Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen,
stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn/haar eigen organisatie ter beschikking, tenzij uit de
aard van de opdracht anders voortvloeit. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar
personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen
verrichten.


Artikel 9. (Op)levering

9.1 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar/hem ter
beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken
van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
9.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
9.3 Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk nadat de zaken
haar/hem ter beschikking zijn gesteld.
9.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het
moment waarop zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden
geleverd.


Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat
Opdrachtgever voldaan heeft aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.
10.2 Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als
betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.


Artikel 11. Opzegging

11.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk beëindigen met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
11.2 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer
vanwege het ontstane en aannemelijk te maken verlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe
ingekochte materiaal als uitgangspunt wordt gehanteerd, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. De voorlopige resultaten
van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld
aan Opdrachtgever.
11.3 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling
aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder
inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.
11.4 Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van
Opdrachtnemer met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 12. Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

12.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar/zijn verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien:
12.1.1 Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
dan wel Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal
tekortschieten;
12.1.2 Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
12.1.3 Er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance
van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen op Opdrachtgever van toepassing is verklaard of onder curatele stelling van
Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of
gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van
Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.
12.2 Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
12.3 Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
12.4 Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van
Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is of Opdrachtnemer de uitvoering van de
Overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel en/of onder artikel 8.2 van deze
algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade
en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.
12.6 Opdrachtnemer kan te allen tijde nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan
Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. Indien aan dit verlangen niet ten
genoegen van Opdrachtnemer gevolg wordt gegeven is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van
alle Overeenkomsten met Opdrachtgever op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelfs afstand te doen van zijn/haar andere rechten uit
deze Overeenkomst of de wet.


Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

13.1 Betaling geschiedt direct na oplevering of, indien schriftelijk overeengekomen, binnen 14 dagen
na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro ́s, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
13.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en
is Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente
verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand
wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
13.3 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot
vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met
de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15%
van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.
13.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op
de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
13.5 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
13.6 Reclameren betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum
schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt
het recht op reclameren voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van
het door haar/hem aan Opdrachtnemer verschuldigde.


Artikel 14. Reclameren en onderzoek

14.1 Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van
Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer,
kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.
14.2 Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien
Opdrachtgever meent enig recht van reclameren te hebben.
14.3 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.
14.4 Ingeval van gegrond en tijdig reclameren zal Opdrachtnemer ter harer keuze hetzij de geleverde
zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde zaken, hetzij een
vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever te voldoen of een evenredig gedeelte van de
factuur crediteren.
14.5 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door
Opdrachtnemer gemaakte kosten integraal voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 15. Overmacht

15.1 Indien Opdrachtnemer zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar/hem niet toerekenbare oorzaak worden die
verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de
zijde van Opdrachtnemer.
15.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer
niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden
zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds
ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.


Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
16.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat
gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds gemaximeerd tot het bedrag
der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval.
16.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
16.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of enig andere vorm van
financieel nadeel geleden door Opdrachtgever, voortvloeiende uit deze Overeenkomst.
16.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn/haar leidinggevenden
ondergeschikten.
16.7 Installatie: indien het systeem wordt geïnstalleerd door een externe installateur is Opdrachtnemer
nimmer aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van nalatigheid door de betreffende installateur.
16.8 Levering installatie/systeem: indien het systeem of onderdelen (rechtstreeks) worden geleverd
door leveranciers of partners van Opdrachtnemer, dan gelden de algemene- en/of
leveringsvoorwaarden van betreffende leverancier of partner.
16.9 Toegang op afstand: Opdrachtnemer heeft op afstand toegang tot het systeem van
Opdrachtgever om deze te kunnen beheren. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor verlies van
gegevens of schade aan het systeem van Opdrachtgever.


Artikel 17. Geheimhouding

17.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.
17.2 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht,
dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever
niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
17.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen
aan eventueel door hen in te schakelen onafhankelijke derden.
17.4 Na de configuratie en oplevering van het systeem worden inloggegevens en/of persoonlijke
gegevens van Opdrachtgever verwijderd door Opdrachtnemer.


Artikel 18. Intellectueel eigendom

18.1 Alle door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen
zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Daaronder wordt tevens verstaan alle rechten van
intellectueel eigendom waaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten
en/of octrooirechten.
18.2 Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten,
computer programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken
door Opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door Opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik
in de eigen organisatie. Door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt,
verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter kennis van derden worden gebracht,
tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


Artikel 19. Vrijwaring derden

19.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
Opdrachtnemer toerekenbaar is.
19.2 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien
Opdrachtnemer wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al
hetgeen te doen dat van haar/hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in
gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van
Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
Opdrachtgever.


Artikel 20. Vervaltermijn

20.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer één jaar.


Artikel 21. Contractovername

21.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige verplichting uit de Overeenkomst zonder schriftelijke
toestemming van Opdrachtnemer over te dragen aan derden. Voor zover Opdrachtnemer al
schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven voor een contractovername blijft Opdrachtgever te
allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst waarvan deze
algemene voorwaarden deel uitmaken.
21.2 Voorts geldt dat voor zover Opdrachtnemer al schriftelijke toestemming mocht hebben gegeven
voor een contractovername, dan dient Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervan voorafgaand op de
hoogte te brengen en heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum
waarop de overdracht zal geschieden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake
gehouden.


Artikel 22. Toepasselijk recht

22.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
22.2 Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.

versie: mei 202